Kvalifisering og studieplan

Mål

Kvalifisere kandidatene for skiføring og friluftslivsvegledning i høgfjellet i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon. Kandidatene skal utvikle forståelse for de historiske, politiske og sosiale sammenhenger ski- og friluftslivvegledning inngår i, samt utvikle evne til refleksjon og kritisk tenkning omkring menneske, natur, kultur og samfunn.

Kvalifiseringsprosessen

For å kunne starte kvalifiseringen må man først søke om opptak. Søknaden er grunnlaget for hvilke deltagere som blir invitert til opptakssamling. Utifra grundige vurderinger på opptakssamlingen får aktuelle kandidater tilbud om å begynne på kvalifiseringen. Kvalifiseringen går over 3,5 år og inneholder ca. 60 kursdager, samt 6 uker praksis og minimum 800 timer egenutvikling. Kursene er fra fem dager til to uker lange, og foregår over hele Norge. Sentrale tema i kvalifiseringen vil være  refleksjon rundt egen rolle og eget virke, vegledning og andre formidlings- og læringsformer, ferdrådet, risikovurdering og risikohåndtering, vinterfriluftsliv, mønstergjenkjenning, snøkjennskap, skihistorie, skredlære og skiferdsel på bre.

Kvalifiseringen

Kvalifiseringen er en løpende og helhetlig prosess fra opptak til ferdig kvalifisert skivegleder. Kandidatene vil som regel være deltager på det samme kullet under hele kvalifiseringsprosessen.

Emner i kvalifiseringen

 • Ferdsel og vegvalg på alpine turski og fjellski
 • Snø- og skredkunnskap
 • Organisert redning og kameratredning
 • Brekjennskap, snøkjennskap og værkjennskap
 • Fjellgrunns-, plante- og dyrekjennskap
 • Bekledning, mat og drikke, ly og leir
 • Førstehjelp
 • Orientering og vegvalg
 • Vegledning i friluftsliv
 • Is på vann og vassdrag
 • Naturforståelse og kulturforståelse
 • Norsk friluftslivshistorie og tradisjoner

Kurs

Kursrekka starter vanligvis samme år som opptaksamlingen, og går over både helg- og ukedager. Kursene er lagt til aktuelle naturmiljø over hele Norge. Flere av kursene er delt i to, et metodekurs og et veglederkurs. Terminliste publiseres i forbindelse med opptakssamling og invitasjon til kurs med program blir sendt til kandidatene i forkant av aktuelle kurs.
Kursene skal gjøre kandidatene i stand til selvstendig å kunne lede grupper og drive kursvirksomhet i alpint miljø vinterstid. Sikkerhet, læring og kvalitet er sentrale begrep som skal være overordnede mål for det arbeidet en skivegleder utfører.

Oversikt over kurs i skiveglederkvalifiseringa

 1. Verdiforankring og naturkjennskap (5 kursdager)
 2. Nordisk skiferd, metodekurs (6 kursdager)
 3. Snøkjennskap og skredredning (7 kursdager)
 4. Alpin svingteknikk (2 kursdager)
 5. Alpin skiferd, metodekurs (5 kursdager)
 6. Nordisk breferd, metodekurs for skivegledere (8 dager)
 7. Førstehjelp i høgfjellet (4 kursdager)
 8. Alpin skiferd, veglederkurs (5 kursdager)
 9. Nordisk skiferd, veglederkurs (7 kursdager)
 10. Skiferd, avsluttende kurs (8 kursdager)

Les mer om innholdet i kursene. Klikk her.

 

Nordisk veglederkurs på Svalbard. Foto: Øyvind Salvesen

Praksis

Kandidaten skal i løpet av kvalifiseringen ha gjennomført minst seks uker praksis sammen med en eller flere godkjente tindevegledere. De tre første ukene skal gjennomføres ved at kandidaten deltar som observatør på føring og kurs med en godkjent tindevegleder (observasjonspraksis). De siste praksisukene skal kandidaten selv arbeide med deltagere på kurs eller føring sammen med en godkjent tindevegleder (arbeidspraksis).

Egenutvikling

I løpet av kvalifiseringsperioden skal kandidaten drive egenutvikling, og dokumentere egenaktivitet innen de emner kvalifiseringen omfatter. Aktivitet dokumenteres i egen loggbok.

Vurdering

På slutten av alle kurs får deltakerne sette ord på eget ståsted opp mot de arbeidskravene som går frem av kurset, det vi kaller egenvurdering. Denne egenvurderingen legges det særlig vekt på, og sammen med vegledernes vurdering av deltakeren, danner dette grunnlaget for hvordan læringsprosessen og egenutviklingen blir videre for deltakeren. Eksempelvis blir deltaker og vegleder sammen enig om en konkret arbeidsoppgave som kan hjelpe deltaker videre i egenutvikling.

Deltakeren får videre vurderingen bestått/ikke bestått på alle kurs. Vurdering gis av kursleder og kullvegleder. For å få gå videre i kursrekka må i hovedsak alle tidligere kurs være gjennomført og bestått.
Kandidaten må søke rektor ved Norsk Fjellfagskole om godkjenning som skivegleder. Alle kurs skal da være bestått og praksis og krav til egenutvikling være godkjent.