Kvalifisering og studieplan

Mål

Kvalifisere kandidatene for skiføring og friluftslivsvegledning i høgfjellet i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon. Kandidatene skal utvikle forståelse for de historiske, politiske og sosiale sammenhenger ski- og friluftslivvegledning inngår i, samt utvikle evne til refleksjon og kritisk tenkning omkring menneske, natur, kultur og samfunn.

Kvalifiseringsprosessen

For å kunne starte kvalifiseringen må man først søke om opptak. Søknaden er grunnlaget for hvilke deltagere som blir invitert til opptakssamling. Utifra grundige vurderinger på opptakssamlingen får aktuelle kandidater tilbud om å begynne på kvalifiseringen. Kvalifiseringen går over 2,5 år og inneholder 40 kursdager, samt 6 uker praksis og minst 800 timer egenutvikling. Kursene er fra fem dager til to uker lange, og foregår over hele Norge. Sentrale tema i kvalifiseringen er snø og skred, ski og bre.

Kvalifiseringen

Kvalifiseringen er en løpende og helhetlig prosess fra opptak til ferdig kvalifisert skivegleder. Kandidatene vil følge et kull hele prosessen.

Emner i kvalifiseringen

 • Ferdsel og vegvalg på alpine turski og fjellski
 • Snø- og skredkunnskap
 • Organisert redning og kameratredning
 • Brekjennskap, snøkjennskap og værkjennskap
 • Fjellgrunns-, plante- og dyrekjennskap
 • Bekledning, mat og drikke, ly og leir
 • Førstehjelp
 • Orientering og vegvalg
 • Vegledning i friluftsliv
 • Is på vann og vassdrag
 • Naturforståelse og kulturforståelse
 • Norsk friluftslivshistorie og tradisjoner

Kurs

De første kursene starter samme sesong som opptaksamlingene, og går over både helg og ukedager. Kursene er lagt til aktuelle naturmiljø over hele Norge. Mange av kursene er delt i to, et metodekurs og et veglederkurs. Terminliste foreligger i forkant av opptakssamling.
Kursene skal gjøre kandidatene i stand til selvstendig å kunne lede grupper og drive kursvirksomhet i alpint miljø vinterstid. Sikkerhet, læring og kvalitet er sentrale begrep som skal være overordnede mål for det arbeidet en skivegleder utfører.

Forkurs snøkjennskap

Kurset arrangeres i direkte forlengelse av opptakssamlingen for kandidater som blir invitert til å starte skiveglederkvalifiseringen. Kurset har som hensikt å gi kandidatene en grunnleggende forståelse av prosesser i snødekket som ligger til grunn for vurderingsarbeid i vinterfjellet. Videre er kurset ment som starten på en grunnmur som kandidatene kan bygge erfaring på slik at man på senere kurs har en felles forståelse rundt grunnleggende prosesser i snødekket. Kurset har en ramme på 2,5 dager.

Snøkjennskap og skredredning

Kurset tar for seg snø, omvandlingsprosesser i snø, vær, terreng og kameratredning på en grundig måte. Kurset er ment å danne en solid grunnmur som videre læring i samspill mellom teori og praksis kan bygge på. Systematisk snødekkeundersøkelse og systematiseringsverktøyet regobs behandles per dags dato som sentrale arbeidsmønstre. Det vil tilrettelegges for situasjonsbasert læring og kurset kan med fordel legges til et fjellområde hvor både kyst- og innlandsklima kan nås. Kurset vil danne grunnlaget for arbeidsmønstre knyttet til føring og kursvirksomhet i høyalpint miljø.

Alpin skiferd, metodekurs

Et av kursets sentrale mål er å omsette snø- terreng og værkjennskap til praksis. Kort fortalt; hvor finner vi trygg og god snø for vår gruppe i dag? Kandidatene arbeider i små grupper der de ut fra rådene forhold og forutsetninger planlegger og gjennomfører alpine skiturer i kompleks terreng. De metoder og arbeidsmønstre vi bruker innen alpin skiferdsel læres og øves på som et grunnlag til videre læring og utvikling i kvalifiseringen.

Alpin skiferd veglederkurs

Innholdet i kursene «snøkjennskap og metode» og «alpin skiferdsel metode» legges spesielt til grunn for kurset. Våre generelle arbeidsmønstre og vegledningspedagogikk i kurs og føring, som vanligvis kommer lettere til syne i et nordisk miljø, vil være viktige tema. Det arbeides videre med å omsette vær-, terreng-, og snøkjennskap til egna turer den aktuelle dagen. Enkelthengvurdering står sentralt i kurset og kurssted bør ha variert terreng med ulike himmelretninger. Kurset kan legges til et område hvor man har tilgang på skiheis for å få opp mengden på vurderingsarbeidet med enkeltheng. Kurset kan inneholde utsjekk på snøkjennskap og kamaratredning.

Nordisk breferd metodekurs

Kurset skal kvalifisere for veiledning på bre i tråd med norsk friluftslivtradisjon. Eksempel på tema er ferdsel på blåis, brekjennskap og vandring, veivalg og orientering, skiferdsel på bre, taulaget med ski, kameratredning på snø og blåis.

Nordisk fjellferd vinterstid, metodekurs

Kurset skal synliggjøre og legge til rette for praktisering av norsk friluftslivstradisjon vinterstid. Vi legger til grunn vår verdiorientering og våre generelle arbeidsmønstre med vegledning som pedagogisk form. Eksempel på tema; grunnleggende egenferdigheter, historiske perspektiv på skiferdsel og naturkjennskap.  

Nordisk skiferdsel vinterstid, veglederkurs

Generelle arbeidsmønster i nordisk miljø står sentralt i dette kurset. Vi arbeider også med vekslingen mellom ulike pedagogiske tilnærminger med varierende gruppestørrelse, situasjon og mål. Vegledning – instruksjon – guiding. Den enkelte kursdeltager vil få anledning til å lede resten av gruppen med ulike pedagogiske tilnærminger, der selvinnsikt og refleksjon rundt egen prestasjon blir vektlagt. Arbeidsoppgaver som kan bli gitt kan veksle mellom å lede en gruppe over lengre distanser (eks. Grønland på tvers, Finnmarksvidda) til en mer løs struktur hvor man oppdager og lærer underveis uten bestemte mål. Grunnferdigheter fra metodekurset blir lagt til grunn for dette kurset og så lenge kurset blir arrangert på Svalbard vil også arktiske tema betones. Dette vil blant annet være natur og kultur i arktiske strøk, forhold til lokale myndigheter, våpentrening, havis og isbjørnutfordringer. Skiferdsel på bre er et tema på kurset.

Førstehjelp i høgfjellet

En grundig innføring i førstehjelp knyttet til vinterfriluftsliv og skiferdsel.

Foto: Øyvind Salvesen

Praksis

Kandidaten skal i løpet av kvalifiseringen ha gjennomført minst seks uker praksis sammen med en eller flere godkjente tindevegledere. De tre første ukene skal gjennomføres ved at kandidaten deltar som observatør på føring og kurs med en godkjent tindevegleder (observasjonspraksis). De siste praksisukene skal kandidaten selv arbeide med kursdeltagere eller gjester sammen med en godkjent tindevegleder (arbeidspraksis).

Egenutvikling

I løpet av kvalifiseringsperioden må kandidaten drive egenutvikling, og dokumentere aktivitet (antall dager/timer kommer i forbindelse med opptak) innen de grener kvalifiseringen omfatter. Aktivitet dokumenteres ved egen loggbok.

Vurdering

Etter alle kurs får den enkelte grundig tilbakemelding på eget ståsted. Evne til egenvurdering vektlegges også tungt. Kandidater får vurderingen bestått/ikke bestått etter alle kurs. Vurdering gis av kursleder og kullvegleder. For å få gå videre i kursrekka må kurs være bestått.

Kandidaten må søke NORTINDs kvalifiseringskomite om godkjenning som skivegleder. Alle kurs skal da være bestått og praksis og egenutvikling være godkjent.