Mål

 • Kvalifisere kandidatene for friluftslivsvegledning og føring på ski i høyfjellet, i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon.

 • Forberede kandidatene på arbeidshverdagen som Skivegleder, hvor sikkerhet, kvalitet og opplevelse står sentralt.

 • Utvikle forståelse for de historiske, politiske og sosiale sammenhenger som vegledning i natur er en del av.

 • Utvikle evne til refleksjon og kritisk tenkning omkring mennesket, farer, natur, kultur og samfunn.

Kvalifiseringsprosessen

For å kunne starte kvalifiseringen må man først søke om opptak. Søknaden er grunnlaget for hvem som blir invitert til opptakssamling. Gjennom ulike oppgaver og grundige vurderinger på opptakssamlingen får aktuelle søkere tilbud om å begynne på kvalifiseringen. Kvalifiseringen går over 3,5 år og inneholder ca. 60 kursdager, samt 6 uker yrkesrelatert praksis og minimum 800 timer egenutvikling. Kursene er fra 2 til 8 dager lange, og foregår over hele Norge. Sentrale tema i kvalifiseringen vil være refleksjon rundt egen rolle og eget virke, vegledning og andre formidlings- og læringsformer, ferdrådet, risikovurdering og risikohåndtering, vinterfriluftsliv, mønstergjenkjenning, snøkjennskap, skihistorie, skredlære og skiferdsel på bre.

Kvalifiseringen

Kvalifiseringen er en løpende og helhetlig prosess fra opptak til godkjent skivegleder. Kandidatene vil som regel være deltager på det samme kullet under hele kvalifiseringsprosessen.

Emner

 • Ferdsel og vegvalg på alpine turski og fjellski

 • Snø- og skredkunnskap

 • Organisert redning og kameratredning

 • Brekjennskap, snøkjennskap og værkjennskap

 • Fjellgrunns-, plante- og dyrekjennskap

 • Bekledning, mat og drikke, ly og leir

 • Førstehjelp

 • Orientering og vegvalg

 • Vegledning i friluftsliv

 • Skiferdsel i polare strøk

 • Is på vann og vassdrag

 • Naturforståelse og kulturforståelse

 • Norsk friluftslivshistorie og tradisjoner

 • Svingteknikk

Kurs

Kursrekka starter vanligvis samme år som opptakssamlingen, og går over både helg- og ukedager. Kursene er lagt til aktuelle naturmiljø over hele Norge. Flere av kursene er delt i to, et metodekurs og et veglederkurs. Terminliste publiseres i forbindelse søknadsfrist og opptakssamling og invitasjon til kurs med program blir sendt til kandidatene i forkant av aktuelle kurs.
Kvalifiseringen skal gjøre kandidatene i stand til selvstendig å kunne lede grupper og drive kursvirksomhet i alpint miljø på ski. Sikkerhet, læring og kvalitet er sentrale begrep som skal være overordnede mål for det arbeidet en skivegleder utfører.

Oversikt over kurs i skiveglederkvalifiseringa

 1. Verdiforankring og naturkjennskap (5 kursdager)
 2. Førstehjelp i høgfjellet (4 kursdager)
 3. Nordisk skiferd, metodekurs (6 kursdager)
 4. Snøkjennskap og skredredning (6 kursdager)
 5. Alpin svingteknikk (2 kursdager)
 6. Alpin skiferd, metodekurs (5 kursdager)
 7. Skiferdsel på bre, metodekurs (7 dager)
 8. Alpin skiferd, veglederkurs (6 kursdager)
 9. Nordisk skiferd, veglederkurs (8 kursdager)
 10. Alpin tindeferd, vinter (8 kursdager)

Les mer om innholdet i kursene. Klikk her

 

Nordisk skiferd veglederkurs på Svalbard. Foto: Øyvind Salvesen

Praksis

Kandidaten skal i løpet av kvalifiseringen ha gjennomført minst seks uker praksis sammen med godkjente Tindevegledere. De tre første ukene skal gjennomføres ved at kandidaten deltar som observatør på føring og kurs med en godkjent Tindevegleder (observasjonspraksis). De siste praksisukene skal kandidaten selv arbeide med deltagere på kurs eller føring sammen med en godkjent Tindevegleder (arbeidspraksis). Praksis dokumenteres i egen loggbok som leveres ifm søknad om opprykk til skiveglederaspirant og skivegleder.

Egenutvikling

I løpet av kvalifiseringsperioden skal kandidaten drive egenutvikling, og dokumentere minimum 800 timer egenaktivitet relatert til de emner og tema som kvalifiseringen omfatter. Formålet med egenutviklingen er å øve på og utvikle ens egne ferdigheter og bli kjent med nye fjellområder. Egenutviklingen skal ikke være lønnet arbeid, praksis eller andre kurs/utdanning. Man skal rett og slett ut på ferd for å øve, reflektere og mestre! Aktivitet dokumenteres i egen loggbok som leveres ifm søknad om opprykk til skiveglederaspirant og skivegleder.

Fordypningsarbeid

I løpet av kvalifiseringsperioden skal kandidaten gjennomføre et skriftlig fordypningsarbeid (skiveglederoppgaven) som omhandler et aktuelt tema. Tema må godkjennes av rektor/fagansvarlig ved Norsk Fjellfagskole. Fordypningsarbeidet skal være levert og godkjent før en kan søke om godkjenning som skivegleder.

Vurdering

På slutten av alle kurs får kandidatene sette ord på eget ståsted opp mot de arbeidskravene som går frem av kurset, dette vi kaller egenevaluering. Denne legges det særlig vekt på, og sammen med vegledernes vurdering av kandidaten, danner dette grunnlaget for hvordan læringsprosessen og egenutviklingen blir videre for kandidaten. Eksempelvis blir kandidaten og veglederne sammen enig om en konkret arbeidsoppgave som kan hjelpe kandidaten videre i kvalifiseringen. Kandidatene får videre vurderingen bestått/ikke bestått på alle kurs. Vurdering gis, som hovedregel, av veglederne på det aktuelle kurset. For å få gå videre i kursrekka må i hovedsak alle tidligere kurs være gjennomført og bestått. Kandidatene må underveis i kvalifiseringen søke rektor ved Norsk Fjellfagskole om godkjenning som skiveglederaspirant og til slutt skivegleder. Alle kurs skal da være bestått og praksis, fordypningsarbeid og egenutvikling være godkjent.