Dersom du kan tenke deg å arbeide med mennesker på ski, i klatrefjell og på breer i Norge og utlandet, sommer og vinter, kan kvalifisering som Tindevegleder være noe for deg! Visste du at i mange land i verden kreves det at en har status som IFMGA Mountain Guide/ Tindevegleder dersom man skal ta med folk i fjellet mot betaling? Det er faktisk ulovlig å arbeide uten. Kommer du gjennom nåløyet og blir tatt opp til kvalifiseringen blir du en del av et faglig og sosialt nettverk med hele 6000 kollegaer kloden rundt. I kvalifiseringen vil du lære av landets dyktigste og mest erfarne fagfolk innen sine felt. Etter at du er ferdig får du også mulighet til å delta på faglige samlinger som sikrer deg at du får siste nytt om alt fra metoder til håndtverk fra vårt internasjonale nettverk. Når du endelig har fått den ettertrakta “nåla” på brystet som symboliserer at du er internasjonal fjellfører så ligger hele verden åpen. Yrket som Tindevegleder sikrer deg mulighet for landets mest varierte og spennende arbeidshverdag! Kvalifiseringen går over drøye tre år og omfatter en lang rekke tema knyttet til natur og mennesker i forbindelse med klatring, bre og ski.

 

Kvalifisering og studieplan

Yrkesforbundet NORSKE TINDEVEGLEDERE (NORTIND) forvalter den internasjonale, formelle godkjenningen for tindevegledning/høgfjellsføring i Norge på vegne av det internasjonale fjellførerforbundet International Federation of Mountain Guide Association (IFMGA/UIAGM/IVBV). NORTIND har dermed ansvaret for å kvalifisere Tindevegledere etter internasjonal standard for arbeid i krevende lende i Norge og andre steder i verden. Kvalifiseringen bygger på IFMGAs kvalifiseringsprosess for godkjenning som Tindevegleder. IFMGA har i dag medlemsorganisasjoner i ca 25 land og de nasjonale medlemsorganisasjonene gjennomfører en tilnærmet lik kvalifisering, slik dette er beskrevet i IFMGAs dokumenter (Platform of the IFMGA). Dette er i dag den høyeste og mest omfattende kvalifisering internasjonalt i forhold til arbeid med føring og vegledning i høgfjellet. Gjennom et samarbeid med Høgskulen i Volda gir utdannelsen ikke bare formell kompetanse til å jobbe med fjellføring og kurs i hele verden, men også muligheten til å få godkjent 90 studiepoeng.

Norsk Fjellfagskole AS vil fra 2022 forvalte kvalifiseringsprosessene som leder til tindevegleder og skivegleder på vegne av det nasjonale yrkesforbundet, NORTIND.

Mål

 • Kvalifisere kandidatene for friluftslivsvegledning og føring i høgfjellet, i tråd med norsk og alpin friluftslivstradisjon.
 • Forberede kandidatene på å utføre arbeid som Tindevegleder.
 • Utvikle forståelse for de historiske, politiske og sosiale sammenhenger tindevegledning inngår i.
 • Utvikle evne til refleksjon og kritisk tenkning omkring menneske, natur, kultur og samfunn.

 

Kvalifiseringsprosessen

For å kunne starte kvalifiseringen må man først søke om opptak. Dersom søknaden godkjennes blir man invitert på opptakssamlinger. Når disse er bestått kan en begynne på kvalifiseringen. Kvalifiseringen går over 3,5 år og inneholder ca. 110 kursdager, 10 uker praksis og minst 1500 timer egenutvikling. Kursene er fra fem dager til to uker lange, og foregår over hele Norge og i alpelandene. De første kursene starter første sommeren og kursrekka går over både ukedager og helger. Kvalifiseringen må være gjennomført på minimum tre, maksimum fem år. Sentrale tema i kvalifiseringen er snø og skred, ski, bre og klatring. Innen forbundet har en også spesiell kvalifisering for arbeid med "juving" og føring i ekstrem høyde. Godkjenningen er delt i to nivå. Etter første del av kursrekka kan en søke om godkjenning som Tindeveglederaspirant, og etter fullført kvalifisering om godkjenning som Tindevegleder. Begge kvalifiseringsnivå har definert status innen IFMGA. Godkjenning som Tindevegleder gir kompetanse og rettigheter i forhold til føring og vegledningsarbeid i andre land.

Kvalifiseringen

Kvalifiseringen er en løpende og helhetlig prosess fra opptak til godkjenning som Tindevegleder. Kvalifiseringsprosessen er likevel delt i to. Etter at første del er gjennomført (kurs for Tindeveglederkandidater) med anbefaling, kan en søke om status som Tindeveglederaspirant. Tindeveglederaspirant har internasjonalt visse rettigheter i forhold til vegledning sammen med en godkjent Tindevegleder. Tindeveglederaspirant er en status som kun kan beholdes innenfor kvalifiseringsperioden. Ved godkjent status som Tindeveglederkandidat kan kandidaten fortsette kvalifiseringen mot godkjenning som Tindevegleder. Etter at kursene for Tindevegleder er gjennomført med anbefaling kan kandidaten søke om godkjenning som (internasjonal) Tindevegleder.

De som får positivt svar på sin søknad, og som har generell studiekompetanse blir automatisk tatt opp ved høgskolen i Volda. Studiene her er organisert som to hjemmeeksamener, en muntlig eksamen og en skriftlig oppgave. Godkjent status som Tindeveglederaspirant gir rett til å fremstille seg for vurdering knyttet til studiets del 1 (60 SP).

I studiet gir godkjenning som Tindevegleder rett til å bli vurdert i forhold til et studium på 30 studiepoeng. For mer informasjon se Tindeveglederstudiet på www.hivolda.no For de som ikke har generell studiekompetanse eller ikke ønsker studiepoeng, så er det mulig å melde seg av og bare følge yrkesutdanningen med de praktiske kursene.

Emner i kvalifiseringen

 • Klatring på klippe, snø og is
 • Sikringsmetoder og sikringsmidler  på  klippe snø og is
 • Ferdsel og vegvalg på alpine turski og fjellski
 • Snø- og skredkunnskap
 • Skiteknikk
 • Organisert redning og kameratredning på fjell, snø og is
 • Brekjennskap, snøkjennskap og værkjennskap
 • Fjellgrunns-, plante- og dyrekjennskap
 • Bekledning, mat og drikke, ly og leir
 • Førstehjelp
 • Orientering og vegvalg
 • Vegledning og formidlingsformer i friluftsliv
 • Is på vann og vassdrag
 • Naturforståelse og kulturforståelse
 • Norsk og alpin friluftslivshistorie og tradisjoner

 

Kurs

De første kursene starter første sommeren etter opptaksamlingene og går over både helg og ukedager. Kursene varierer i lengde fra 5 til 14 dager. Kursene er lagt til aktuelle naturmiljø i Norge og alpelandene. Mange av kursene er delt i to, et metodekurs og et veglederkurs. Terminliste vil normalt bli publisert i forbindelse med opptakssamlinger.

Del 1 Kurs for kvalifisering til Tindeveglederaspirant:

 • Plante-, dyrekjennskap, fjellgrunnskjennkap og NORTINDs verdigrunnlag
 • Alpin tindeferd klippe, metodekurs og veglederkurs
 • Alpin breferd metodekurs og alpin isferd veglederkurs
 • Nordisk fjellferd vinterstid, metodekurs og veglederkurs
 • Alpin skiferd, metodekurs og veglederkurs
 • Skiteknikk
 • Snøkjennskap og skredredning
 • Alpin fjellredning og kameratredning
 • Redning på bre, is og snø
 • Sportsklatremetoder sommerstid og vinterstid.
 • Førstehjelp i høgfjellet


Del 2 Kurs for kvalifisering til Tindevegleder:

 • Alpin skiferd i Alpene
 • Tindefriluftsliv i Alpene

 

Praksis

Kandidaten skal i løpet av studiet ha gjennomført minst ti uker (400 timer) praksis sammen med godkjente tindevegledere. De tre første ukene er lagt til første del av studiet og skal gjennomføres ved at kandidaten deltar som observatør på føring og kurs med en godkjent tindevegleder (observasjonspraksis). De syv siste praksisukene som er lagt til andre del av studiet. Da skal Tindeveglederaspiranten selv arbeide med kursdeltagere eller gjester sammen med en godkjent tindevegleder (arbeidspraksis). Det oppfordres til å ha en praksisuke hos godkjent Tindevegleder i utlandet.

Egenutvikling

I løpet av kvalifiseringsperioden/ studietiden må kandidaten drive egenutvikling, og dokumentere aktivitet som til sammen tilsvarer ca 1.500 timer innen de grener kvalifiseringen omfatter. Aktivitet dokumenteres ved egen loggbok. Denne leveres ved søknad om opprykk til hhv Tindeveglederaspirant og Tindevegleder. 2/3 av dette må være gjennomført og dokumenter i løpet av første del av kvalifiseringen.

Fordypningsarbeid

I løpet av kvalifiseringsperioden skal kandidaten gjennomføre et skriftlig fordypningsarbeid (tindeveglederoppgaven) som omhandler et aktuelt tema. Tema må godkjennes av rektor/fagansvarlig ved Norsk Fjellfagskole eller Høgskolen i Voldas faglige ansvarlige. Fordypningsarbeidet skal være levert og godkjent før en kan søke om godkjenning som Tindevegleder.

Vurdering

Etter alle kurs får den enkelte grundig tilbakemelding på eget ståsted. Evne til egenvurdering vektlegges også tungt. Kandidater /aspiranter får vurderingen bestått/ikke bestått etter alle kurs. Vurdering gis av kursleder og kullvegleder. For å få gå videre i kursrekka må kurs være bestått.

Kandidaten må søke rektor/fagansvarlig ved Norsk Fjellfagskole om godkjenning som hhv Tindeveglederaspirant og Tindevegleder. Alle kurs skal da være bestått og praksis, fordypningsarbeid og egenutvikling være godkjent.